Zasady zaliczenia przedmiotu MECHANIKA BUDOWLI studia stacjonarne (2014-2015)
Ćwiczenie audytoryjne Ćwiczenia projektowe
Warunkiem zaliczenie jest napisanie czterech kolokwiów i zdobycie odpowiedniej liczby punktów.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych oraz wpisy odbywają się (w grupie z którą uczęszczało się na zajęcia) na ostatnich zajęciach w semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie czterech zadań projektowych, zdobycie wymaganej liczby punktów oraz obrona wykonanych projektów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.

Za kolokwia można zdobyć w sumie 50pkt:
 • kolokwium nr 1 - 12 pkt
 • kolokwium nr 2 - 14 pkt
 • kolokwium nr 3 - 13 pkt
 • kolokwium nr 4 - 11 pkt
Każde kolokwium poprawiane może być tylko raz. Deklaracja poprawy jest wiążąca.
Do wyliczenia ostatecznej liczby punktów z ćwiczeń przyjmuje się punkty uzyskane z poprawy, a dla osób które zrezygnowały z poprawy przyjmuje się punkty z podejścia podstawowego.
Na projekcie można zdobyć odpowiednio:

 • praca na zajęciach (2-14 tydzień) -  0.2pkt (max. 2.6pkt)
 • projekt (projekty nr 1 /  nr 2 / nr 3A / nr 3B) - 0.6pkt (max. 2.4pkt)

Każda nieobecność na zajęciach (nawet usprawiedliwiona) powoduje utratę punktów za pracę na zajęciach (0.2pkt za każdą nieobecność). Zajęcia można odrobić z inną grupą (u dowolnego prowadzącego w uzgodnieniu z prowadzącym z którym ma się projekt).
Ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów:
 • ocena 5.0 - (45.5-50.0pkt)
 • ocena 4.5 - (40.5-45.0pkt)
 • ocena 4.0 - (35.5-40.0pkt)
 • ocena 3.5 - (30.5-35.0pkt)
 • ocena 3.0 - (25.5-30.0pkt)
Maksymalna ocena końcowa zalezna jest od liczby uzyskanych punktów oraz obrony wykonanych projektów:
 • ocena 5.0 - (4.80-5.00pkt)
 • ocena 4.5 - (4.30-4.75pkt)
 • ocena 4.0 - (3.80-4.25pkt)
 • ocena 3.5 - (3.30-3.75pkt)
 • ocena 3.0 - (3.00-3.25pkt) 
Ocena końcowa może być niższa niż wynika z liczby uzyskanych punktów w przypadku, gdy podczas obrony projektów student nie będzie potrafił wykazać się zadawalającą znajomością zagadanień obejmujących wykonany projekt.
Prowadzacy może zwolnić studenta z zaliczenia projektu w uzasadnionych przypadkach.
Terminy poszczególnych kolokwiów (w zależności od grupy):
 • Kolokwium nr 1: 20/21/22.10.2014 r. (4 zajęcia)
 • Kolokwium nr 2: 19/24/25.11.2014 r. (8 zajęcia)
 • Kolokwium nr 3: 17/22/23.12.2014 r. (12 zajęcia)
 • Kolokwium nr 4: 19/20/21.01.2015 r. (14 zajęcia)
Terminy oddania poszczególnych zadań projektowych:
 • Projekt nr 1:    początek 5 zajęć
 • Projekt nr 2:    początek 9 zajęć
 • Projekt nr 3A:  początek 12 zajęć
 • Projekt nr 4Bkoniec 14 zajęć
Terminy kolokwiów poprawkowych:
 • Kolokwium nr 1:   3.11.2014 r. (poniedziałek - godz. 17:45/18:45/19:45*)
 • Kolokwium nr 2:    8.12.2014 r. (poniedziałek - godz. 17:45/18:45/19:45*)
 • Kolokwium nr 3: 12.01.2015 r. (poniedziałek - godz. 17:45/18:45/19:45*)
 • Kolokwium nr 4: 26/27/28.01.2014 r. (15 zajęcia**)
 • Kolokwium nr 5: 30.01.2014 r. (piątek - godz. 16:00 ***)
*     przydział do grup ustalany przed każdym kolokwium
**   kolokwium pisane ze swoją grupą ćwiczeniową
*** kolokwium dodatkowe składające sie z 4 zadań (po jednym z każego
       wcześniejszego kolokwium) piszą zadeklarowane osoby, które uzyskały 15-25pkt
W przypadku oddania dowolnego projektu po wyznaczonym terminie lub uzyskania mniejszej liczby punktów niż 3.00, student uzyskuje ocenę końcową tylko na podstawie obrony wykonanych projektów, podczas której wykazuje się umiejętnością rozwiązania zadań o poziomie truydności nie wyższym niż wykonywanych w bronionych projektach.
Egzamin
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych na ocenę co najmniej dostateczną.

Egzamin składa się z dwóch części pisemnych: części zadaniowej i części teoretycznej.
Część zadaniowa:
należy rozwiązać 2 zadania z 3 przedstawionych do wyboru, za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 30pkt, razem jest do zdobycia 60pkt.
Część teoretyczna:
składa się z 4 pytań z 36 (pytania można znaleźć tutaj) oraz 1 pytania z 8 (pytania można znaleźć tutaj) , po 8pkt za każde pytanie - w sumie można zdobyć maksymalnie 40pkt. Brak odpowiedzi na ostatnie pytanie (1 z 8) skutkuje niezaliczeniem egzaminu.

Ogólna liczba punktów do zdobycia na egzaminie: 100pkt.

Punkty bonusowe:
Jest to suma punktów uzyskanych  na ćwiczeniach audytoryjnych (mnożona razy współczynnik korekcyjny 1.3) oraz suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach projektowych (mnożona przez współczynnik korekcyjny 7.0).
Punkty bonusowe dodawane są do punktów uzyskanych podczas egzaminu. Suma punktów decyduje o ocenie końcowej, według punktacji zamieszczonej poniżej.
Punktów bonusowych nie mogą uzyskać osoby, które:
 • zaliczyły ćwiczenia na kolokwium nr 5,
 • miały ogólem więcej niż 3 nieobecności (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione),
 • oddały dowolny projekt po terminie,
 • uzyskały z projektu mniej niż 3,00pkt.

Zaliczenie egzaminu bez punktów bonusowych: Zaliczenie egzaminu z punktami bonusowymi
Po części zadaniowej i teoretycznej:
 • ocena 5.0 - (90.5-100.0pkt)
 • ocena 4.5 - (80.5-90.0pkt)
 • ocena 4.0 - (70.5-80.0pkt)
 • ocena 3.5 - (60.5-70.0pkt)
 • ocena 3.0 - (50.5-60.0pkt)
Po części zadaniowej:
 • ocena 5.0 - (145.1-160.0pkt)
 • ocena 4.5 - (130.1-145.0pkt)
 • ocena 4.0 - (115.1-130.0pkt)
 • ocena 3.5 - (100.1-115.0pkt)
Po części zadaniowej: i teoretycznej:
 • ocena 5.0 - (180.1-200.0pkt)
 • ocena 4.5 - (160.1-180.0pkt)
 • ocena 4.0 - (140.1-160.0pkt)
 • ocena 3.5 - (120.1-140.0pkt)
 • ocena 3.0 - (100.1-120.0pkt)

Opublikowano 18.10.2014