Zasady zaliczenia przedmiotu MECHANIKA BUDOWLI studia niestacjonarne (2014-2015)
Ćwiczenie audytoryjne Ćwiczenia projektowe
Warunkiem zaliczenie jest napisanie trzech kolokwiów i zdobycie odpowiedniej liczby punktów.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie trzech zadań projektowych, zdobycie wymaganej liczby punktów oraz obrona projektów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.
Za kolokwia można zdobyć w sumie 36pkt:
 • kolokwium nr 1 - 12 pkt
 • kolokwium nr 2 - 12 pkt
 • kolokwium nr 3 - 12 pkt
Każde kolokwium poprawiane może być tylko raz. Deklaracja poprawy jest wiążąca.
Do wyliczenia ostatecznej liczby punktów z ćwiczeń przyjmuje się punkty uzyskane z poprawy, a dla osób które zrezygnowały z poprawy przyjmuje się punkty z podejścia podstawowego.
Na projekcie można zdobyć odpowiednio:
 • praca na zajęciach (każde zajęcia) -  0.4pkt (max. 2.0pkt)
 • projekt nr 1 - 1.0pkt
 • projekt nr 2 - 1.0pkt
 • projekt nr 3 - 1.0pkt (razem max. 3.0pkt)
Każda nieobecność na zajęciach (nawet usprawiedliwiona) powoduje utratę punktów za pracę na zajęciach (0.4pkt za każdą nieobecność). Zajęcia można odrobić z inną grupą (u dowolnego prowadzącego w uzgodnieniu z prowadzącym z którym ma się projekt).
Ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów:
 • ocena 5.0 - (32.5-36.0pkt)
 • ocena 4.5 - (29.0-32.0pkt)
 • ocena 4.0 - (25.5-28.5pkt)
 • ocena 3.5 - (22.0-25.0pkt)
 • ocena 3.0 - (18.5-21.5pkt)
Ocena końcowa zalezna jest od liczby uzyskanych punktów:
 • ocena 5.0 - (4.80-5.00pkt)
 • ocena 4.5 - (4.30-4.75pkt)
 • ocena 4.0 - (3.30-3.75pkt)
 • ocena 3.5 - (3.30-3.75pkt)
 • ocena 3.0 - (3.00-3.25pkt)
Ocena końcowa może być niższa niż wynika z liczby uzyskanych punktów w przypadku, gdy podczas obrony projektów student nie będzie potrafił wykazać się zadawalającą znajomością zagadanień obejmujących wykonany projekt.
Prowadzacy może zwolnić studenta z zaliczenia projektu w uzasadnionych przypadkach.
Terminy poszczególnych kolokwiów (w zależności od grupy):
 • Kolokwium nr 1: 25.10.2014 r. (3 zjazd)
 • Kolokwium nr 2: 29.11.2014 r. (6 zjazd)
 • Kolokwium nr 3: 17.01.2015 r. (9 zjazd)
Terminy oddania poszczególnych zadań projektowych (w zależności od grupy):
 • Projekt nr 1: 6 zjazd
 • Projekt nr 2: 8 zjazd
 • Projekt nr 3: 10 zjazd

Terminy kolokwiów poprawkowych:
 • Kolokwium nr 1: do ustalenia
 • Kolokwium nr 2:  do ustalenia
 • Kolokwium nr 3: 24.01.2015 r. (10 zjazd **)
 • Kolokwium nr 4: 30.01.2015 r. (piątek - godz. 16:00 ***)
*     ewentualnie na konsultacjach w tygodniu poprzedzającym termin kolokwium
**   kolokwium pisane ze swoją grupą ćwiczeniową
*** kolokwium dodatkowe składające sie z 4 wybranych zadań z  wcześniejszych kolokwiów
       piszą zadeklarowane osoby, które uzyskały 10-18pkt
W przypadku oddania dowolnego projektu po wyznaczonym terminie lub uzyskania mniejszej liczby punktów niż 3.00, student uzyskuje ocenę końcową tylko na podstawie obrony wykonanych projektów, podczas której wykazuje się umiejętnością rozwiązania zadań o poziomie truydności nie wyższym niż wykonywanych w bronionych projektach.
Egzamin
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych na ocenę co najmniej dostateczną.

Egzamin składa się z dwóch części pisemnych: części zadaniowej i części teoretycznej.
Część zadaniowa:
należy rozwiązać 2 zadania z  3 przedstawionych do wyboru, za zadanie można zdobyć maksymalnie 30pkt.
Część teoretyczna:
składa się z 4 pytań z 36 (pytania można znaleźć tutaj) oraz 1 pytania z 8 (pytania można znaleźć tutaj) , po 8pkt za każde pytanie - w sumie można zdobyć maksymalnie 40pkt. Brak odpowiedzi na ostatnie pytanie (1 z 8) skutkuje niezaliczeniem egzaminu.

Ogólna liczba punktów do zdobycia na egzaminie: 100pkt.

Punkty bonusowe:
Jest to suma punktów uzyskanych  na ćwiczeniach audytoryjnych (mnożona razy współczynnik korekcyjny 1.8) oraz suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach projektowych (mnożona przez współczynnik korekcyjny 7.0).
Punkty bonusowe dodawane są do punktów uzyskanych podczas egzaminu. Suma punktów decyduje o ocenie końcowej, według punktacji zamieszczonej poniżej.
Punktów bonusowych nie mogą uzyskać osoby, które:
 • zaliczyły ćwiczenia na kolokwium nr 4,
 • miały ogólem więcej niż 2 nieobecności (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione),
 • oddały dowolny projekt po terminie,
 • uzyskały z projektu mniej niż 3,00pkt.

Zaliczenie egzaminu bez punktów bonusowych: Zaliczenie egzaminu z punktami bonusowymi
Po części zadaniowej i teoretycznej:
 • ocena 5.0 - (90.5-100.0pkt)
 • ocena 4.5 - (80.5-90.0pkt)
 • ocena 4.0 - (70.5-80.0pkt)
 • ocena 3.5 - (60.5-70.0pkt)
 • ocena 3.0 - (50.5-60.0pkt)
Po części zadaniowej:
 • ocena 5.0 - (145.1-160.0pkt)
 • ocena 4.5 - (130.1-145.0pkt)
 • ocena 4.0 - (115.1-130.0pkt)
 • ocena 3.5 - (100.1-115.0pkt)
Po części zadaniowej i teoretycznej:
 • ocena 5.0 - (180.1-200.0pkt)
 • ocena 4.5 - (160.1-180.0pkt)
 • ocena 4.0 - (140.1-160.0pkt)
 • ocena 3.5 - (120.1-140.0pkt)
 • ocena 3.0 - (100.1-120.0pkt)

Opublikowano 01.10.2013